T Ü R K S A N

HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞ’INDAN

ORTAKLARIMIZA DUYURU

 

Şirketimiz 2015 yılı ortaklar olağan genel kurulu aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere; 14 Aralık 2016 çarşamba günü saat 10:00’da Cihangir Mahallesi, E-5 Karayolu Üzeri, Beyaz Center No: 291/14 Avcılar-İstanbul adresinde bulunan Mira Palas salonunda yapılacaktır.

Bilanço, gelir tablosu, yönetim kurulu ve denetleme kurulu raporları, toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya şahsen katılamayacak ortaklarımız kendilerini vekâletname ile temsil ettirebileceklerdir.

Ortaklarımız vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenleyip yasa gereği Noter’e tasdik ettirdikten sonra şirketimize göndermeleri veya ellerinde noterce tasdikli imza beyannamesi bulunan ortaklarımızın bu beyannamenin bir fotokopisiyle ekli vekâletnameyi doldurup şirketimizin aşağıda yazılı adresine göndermeleri yeterli olacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

                                                                                                                                        TÜRKSAN

HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

 

 

GÜNDEM :

  1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

  2- Yönetim Kurulu 2015 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

  3- Denetleme Kurulu raporunun okunması,

  4- 2015 yılı Finansal tablolarının (bilanço ve gelir tablosunun) okunması, müzakere edilmesi,

  5- 2015 yılı hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ayrı,  

  ayrı ibrasının görüşülmesi,

  6- Yönetim kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

  7- 2015 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç paylarının belirlenmesi,

  8-Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. Ve 396. Maddelerindeki iznin

  görüşülmesi,

  9- Dilek ve temenniler,

10- Kapanış.

 

 

Not: Şirketimiz ile ilgili son bilgileri www.turksanholding.com adlı web sitemizden takip edebilirsiniz.