VEKÂLETNAME

 

TÜRKSAN

HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Türksan Holding Anonim Şirketi’nin 14 Aralık 2016 Çarşamba günü saat 10:00 da Cihangir Mahallesi, E-5 Karayolu Üzeri, Beyaz Center No: 291/14 Avcılar-İstanbul adresinde bulunan Mira Palas salonunda yapılacak olan 2015 yılı Olağan Genel Kurul  toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ……………….. ……………………………vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI;

 

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

…………………………………………………………………………………………………………

................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantı da ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy

kullanmaya yetkilidir. ( Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır. )

Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN;

a) Tertip Serisi                                     : …………………………………………………………………

b) Numarası                                         : …………………………………………………………………

c) Adet – Nominal değeri                    : …………………………………………………………………

d) Oy’da imtiyazı olup olmadığı         : …………………………………………………………………

e) Hamiline – Nama yazılı olduğu       : Nama yazılı

ORTAĞIN ADI VEYA ÜNVANI    : …………………………………………………………………

 

 

                                                                                                                                                                                                                             İMZASI

 

NOT: (A) bölümünde, (a) (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.