T Ü R K S A N

HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NDAN

ORTAKLARIMIZA DUYURU

Şirketimiz 2016 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere; 07 Kasım 2017 Salı  günü saat 10:00 da Cihangir Mahallesi, E-5 Karayolu Üzeri, Beyaz Center No: 291/14 Avcılar-İstanbul adresinde bulunan Mira Palas Salonunda yapılacaktır.

Finansal tablolar, yönetim kurulu ve denetçi raporları, toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya şahsen katılamayacak ortaklarımız kendilerini vekâletname ile temsil ettirebileceklerdir. Ortaklarımız, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenleyip yasa gereği Noter’e tasdik ettirdikten sonra vekil tayin ettikleri kişiye vermeleri, ellerinde imza beyanı bulunan ortaklarımız ise bu beyannamenin fotokopisi ile ekli beyannameyi vekil tayin ettikleri kişiye vermeleri veya vekâletnameyi doldurup şirketimizin aşağıda yazılı olan adresine göndermeleri yeterli olacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

 

                                                                                                                                    TÜRKSAN

                                                                                                                                                                                                                                                                HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

GÜNDEM :

1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2-Yönetim kurulu 2016 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

3-Denetleme kurulu raporunun okunması,

4-2016 yılı finansal tablolarının (bilanço ve gelir tablosunun) okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5-2016 yılı hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi,

6- Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

7- 2016 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranının belirlenmesi,

8-Şirketin 2.106.000.-TL. olan sermayesinin tamamı içsel kaynaklardan karşılanmak suretiyle 4.212.000.-TL. artırılarak 6.318.000.-TL.’sına yükseltilmesine  TC. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 11.08.2017 tarih, 50035491-431,02 sayılı yazıları ile izin verilmiş olmakla, ana sözleşmemizin 7. maddesinin arka sayfadaki şekliyle değiştirilmesinin genel kurulun onayına sunulması,

9- Şirketimizin sınırlı yönetim ve ilzamına ilişkin iç yönergenin hazırlanması için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi,

10-Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerindeki izinlerin verilmesinin  görüşülmesi,

11-Dilek ve temenniler.

12-Kapanış

 

 

YENİ ŞEKİL

ANA SERMAYE

Madde 7:

Şirketin sermayesi 6.318.000.- (Altımilyonüçyüzonsekizbin) TL.dır. İş bu sermaye beheri 3 Krş. nominal değerde 840 (Sekizyüzkırk) adet 5.tertip (A) grubu, beheri  1 Krş. Nominal değerde 15.597.480 (Onbeş milyonbeşyüzyüzdoksanyedibindörtyüzseksen) adet 5.tertip (B) grubu, beheri 1 Krş. nominal değerde 195.000.000 (Yüzdoksanbeşmilyon)  adet 6. tertip (B) grubu ve beheri 1 Krş. Nominal değerde 421.200.000 (Dörtyüzyirmibirmilyonikiyüzbin)  adet 7. Tertip (B) grubu olmak üzere toplam 631.798.320 (Altıyüzotuzbirmilyonyediyüzdoksansekizbinüçyüzyirmi) adet paydan teşekkül etmektedir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan sermayenin;

a- 1.013.978,28 TL.’lık kısmı emisyon priminin,

b- 3.198.021,72 TL.’lık kısmı ise şirketin olağanüstü ihtiyatlarının,

Sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır.

Sermayenin ödendiğinin tespiti, emisyon primi ve olağanüstü ihtiyatlar, İstanbul Mali Müşavirler Odası’na 13591 sicil numarası ile kayıtlı Mali Müşavir Abdurrahman Erbay tarafından 17.07.2017 tarihli 2017/2 - ST–15,  2017/2 – ÖF–7 ve 2017/2 – OY–6 sayılı raporları ile tespit edilmiştir.

Artırılan 4.212.000.-TL. sermayeyi temsilen (B) grubu 7. tertip nama yazılı hisse senetleri ihraç edilecektir. İhraç edilecek hisse senetleri ortaklara hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır.                                                                                                 

Hisse senetlerini birleşik küpürler halinde basmaya yönetim kurulu yetkilidir.