TÜRKSAN HOLDİNG A.Ş.

İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN

                                                                                                                  A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ KURULU

ÖZEL TOPLANTISINA DAVET

 

Şirketin 2.106.000.-TL. olan sermayesinin, tamamı içsel kaynaklardan karşılanmak suretiyle 4.212.000.-TL. artırılarak 6.318.000.-TL.’sına yükseltilmesi için TC. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne müracat edilmiş, 11.08.2017 tarih, 50035491-431.02 sayılı yazıları ile gerekli izin alınmıştır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 454. maddesine göre, şirket ortakları arasında imtiyazlı pay sahiplerinin bulunması ve bu ana  sözleşme değişikliklerinin , imtiyazlı pay sahipleri genel kurulundan geçirilmesinin  yasal  zorunluluğu nedeniyle; A grubu imtiyazlı pay sahipleri için Türk Ticaret Kanunu’nun 454. Maddesindeki  toplantı ve karar  çoğunlukları nazara  alınarak, Türk Ticaret Kanunu’nun 454. maddesine  göre özel bir genel kurul yapma gereği hasıl olmuştur.

Bu nedenle , (A) grubu imtiyazlı pay sahipleri özel toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 07 Kasım 2017 Salı günü saat 11.30’da Cihangir Mahallesi, E-5 Karayolu Üzeri, Beyaz Center No: 291/14 Avcılar-İstanbul adresinde bulunan Mira Palas Salonunda yapılacaktır.

(A) Grubu imtiyazlı pay sahibi ortaklarımızın toplantıya bizzat iştirak etmemeleri halinde ilişikteki örneğe uygun olarak düzenleyecekleri vekaletnameleri, yasa gereği Noter’e tasdik ettirdikten sonra vekil tayin ettikleri kişiye vermeleri, ellerinde imza beyanı bulunan ortaklarımız ise bu beyannamenin fotokopisi ile ekli beyannameyi vekil tayin ettikleri kişiye vermeleri veya vekâletnameyi doldurup şirketimizin aşağıda yazılı olan adresine göndermeleri yeterli olacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          TÜRKSAN

                                                                                                                                                                                                                                                          HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ     

GÜNDEM :

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2-Şirket 2.106.000.-TL. olan sermayesinin tamamı içsel kaynaklardan karşılanmak suretiyle 4.212.000.-TL. artırılarak 6.318.000.-TL.’sına yükseltilmesine  TC. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 11.08.2017 tarih, 50035491-431.02 sayılı yazıları ile izin verilmiş olmakla, ana sözleşmemizin 7. maddesinin arka sayfadaki şekliyle değiştirilmesinin özel kurulun onayına sunulması,

3- Dilek ve temenniler.

4- Kapanış

 

YENİ ŞEKİL

ANA SERMAYE

Madde 7:

Şirketin sermayesi 6.318.000.- (Altımilyonüçyüzonsekizbin) TL.dır. İş bu sermaye beheri 3 Krş. nominal değerde 840 (Sekizyüzkırk) adet 5.tertip (A) grubu, beheri  1 Krş. Nominal değerde 15.597.480 (Onbeş milyonbeşyüzyüzdoksanyedibindörtyüzseksen) adet 5.tertip (B) grubu, beheri 1 Krş. nominal değerde 195.000.000 (Yüzdoksanbeşmilyon)  adet 6. tertip (B) grubu ve beheri 1 Krş. Nominal değerde 421.200.000 (Dörtyüzyirmibirmilyonikiyüzbin)  adet 7. Tertip (B) grubu olmak üzere toplam 631.798.320 (Altıyüzotuzbirmilyonyediyüzdoksansekizbinüçyüzyirmi) adet paydan teşekkül etmektedir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan sermayenin;

a- 1.013.978,28 TL.’lık kısmı emisyon priminin,

b- 3.198.021,72 TL.’lık kısmı ise şirketin olağanüstü ihtiyatlarının,

Sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır.

Sermayenin ödendiğinin tespiti, emisyon primi ve olağanüstü ihtiyatlar, İstanbul Mali Müşavirler Odası’na 13591 sicil numarası ile kayıtlı Mali Müşavir Abdurrahman Erbay tarafından 17.07.2017 tarihli 2017/2 - ST–15,  2017/2 – ÖF–7 ve 2017/2 – OY–6 sayılı raporları ile tespit edilmiştir.

Artırılan 4.212.000.-TL. sermayeyi temsilen (B) grubu 7. tertip nama yazılı hisse senetleri ihraç edilecektir. İhraç edilecek hisse senetleri ortaklara hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır.                                                                                                  

Hisse senetlerini birleşik küpürler halinde basmaya yönetim kurulu yetkilidir.