TÜRKSAN HOLDİNG A.Ş.’NİN

07.11.2017 TARİHİNDE YAPILAN  

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ

ÖZEL TOPLANTI TUTANAĞI

Türksan Holding A.Ş.’nin A grubu imtiyazlı pay sahibi özel toplantısını yapmak üzere 07 Kasım 2017 tarihinde saat: 11.30’da Cihangir Mahallesi, E-5 Karayolu Üzeri, Beyaz Center No: 291/14 Avcılar-İstanbul adresinde bulunan Mira Palas Salonunda şirketin olağan genel kurulunun saat 12.05’de tamamlanması üzerine 12.15’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 06.11.2017 tarih, ve 29270981 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Hatun Kostak gözetiminde toplantı yapılmak üzere evraklar incelendi;

Toplantıya çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 09.10.2017 tarih ve 9425 sayılı, nüshasında ilan edildiği ve ayrıca 3461 adet nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle  06 Ekim 2017 tarihinde Avrupa Yakası Posta İşletme Merkez Müdürlüğü’nden süresi içerisinde taahhütlü olarak tebligat yapıldığı görülmüştür.                .

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 840 adet olan A grubu imtiyazlı payların 25,20 TL. olduğu görüldü. Bunun, 173,9 tutarındaki toplam itibari değeri 5,22 TL. olan payın asaleten;  7,16  TL değerindeki 238,8 adet hissenin ise vekaleten   olmak üzere, toplam 412,7 adet ve 12,38 TL. tutarındaki payların toplantıda temsil edildiği görüldü. Bu çoğunluğun toplantı nisabı için gerekli %60 çoğunluk olmadığı görüldü.

Türk Ticaret Kanunu 454’üncü maddesinde düzenlenen “ Özel kurul imtiyazlı payları temsil eden sermayenin % 60’ının çoğunluğu ile toplanır”  Hükmü gereğince hazirun cetvelinin tetkikinde toplantıya katılan ve temsil edilen payların sermayenin % 60’ı olmadığı görüldüğünden;

Türk Ticaret Kanunu 454’üncü maddesi gereğince toplanmak üzere davet edilen A grubu imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantı için aranan % 60 çoğunluk sağlanamadığından, toplantı nisap yetersizliğinden yapılamamıştır. Saat 12.30’de toplantının yapılamadığına dair bu tutanak tutulmuştur. 07.11.2017

 

                                              YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ                                     BAKANLIK TEMSİLCİSİ             

                                                         NAZMİ GÜVENİR                                                                HATUN KOSTAK