TÜRKSAN HOLDİNG A.Ş.

İDARİ MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN

                                                                                                                         A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ KURULU

ÖZEL TOPLANTISINA DAVET

Şirketin 6.318.000.-TL. olan sermayesinin, 5.370.300.-TL. artırılarak 11.688.300.-TL.’sına yükseltilmesi için TC. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne müracat edilmiş, 07.03.2022 tarih, E-50035491-431.02-00072610708  sayılı yazıları ile gerekli izin alınmıştır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 454. maddesine göre, şirket ortakları arasında imtiyazlı pay sahiplerinin bulunması ve bu ana  sözleşme değişikliğinin , imtiyazlı pay sahipleri genel kurulundan geçirilmesinin  yasal  zorunluluğu nedeniyle; A grubu imtiyazlı pay sahipleri için Türk Ticaret Kanunu’nun 454. maddesindeki  toplantı ve karar  çoğunlukları nazara  alınarak, Türk Ticaret Kanunu’nun 454. maddesine göre özel bir genel kurul yapma gereği hasıl olmuştur.

Bu nedenle , (A) grubu imtiyazlı pay sahipleri özel toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 15 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 12.00’da Cihangir Mahallesi, E-5 Karayolu Üzeri, Beyaz Center No: 291/14 Avcılar-İstanbul adresinde bulunan Mira Palas Salonunda yapılacaktır. 

(A) Grubu imtiyazlı pay sahibi ortaklarımızın toplantıya bizzat iştirak etmemeleri halinde ilişikteki örneğe uygun olarak düzenleyecekleri vekaletnameleri, yasa gereği Noter’e tasdik ettirdikten sonra vekil tayin ettikleri kişiye vermeleri, ellerinde imza beyanı bulunan ortaklarımız ise bu beyannamenin fotokopisi ile ekli beyannameyi vekil tayin ettikleri kişiye vermeleri veya vekâletnameyi doldurup şirketimizin aşağıda yazılı olan adresine göndermeleri yeterli olacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

                                                                                                                                                                                                                               TÜRKSAN

                                                                                                                                                                                                              HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ      

GÜNDEM :

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2- Şirket 6.318.000.-TL. olan sermayesinin 5.730.300.-TL. artırılarak 11.688.300.-TL.’sına yükseltilmesine  TC. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün  07.03.2022 tarih, E-50035491-431.02-00072610708 sayılı yazıları ile izin verilmiş olmakla, ana sözleşmemizin 7. maddesinin aşağıdaki şekliyle değiştirilmesinin özel kurulun onayına sunulması,

3- Dilek ve temenniler.

4- Kapanış

YENİ ŞEKİL

ANA SERMAYE

Madde 7:

Şirketin sermayesi 11.688.300.- (Onbirmilyonaltıyüzseksensekizbinüçyüz) TL.dır. İş bu sermaye beheri 3 Krş. nominal değerde 840 (Sekizyüzkırk) adet 5.tertip (A) grubu, beheri  1 Krş. Nominal değerde 15.597.480 (Onbeşmilyonbeşyüzyüzdoksanyedibindörtyüzseksen) adet 5.tertip (B) grubu, beheri 1 Krş. nominal değerde 195.000.000 (Yüzdoksanbeşmilyon)  adet 6. tertip (B) grubu ve beheri 1 Krş. Nominal değerde 421.200.000 (Dörtyüzyirmibirmilyonikiyüzbin)  adet 7. Tertip (B) grubu ve 537.030.000 (Beşyüzotuzyedimilyonotuzbin) adet 8.Tertip B grubu olmak üzere toplam 11.688.280.320 (Onbirmilyaraltıyüzseksensekizmilyon ikiyüzseksenbinüçyüzyirmi) adet paydan teşekkül etmektedir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan sermayenin;

a- 5.154.167,25 TL.’lık kısmı sermaye düzeltmesi olumlu farkının,

b- 120.886.94 TL.’lık kısmı iştirak hissesi satış kazancı istisna fonunun,

c- 95.245,81 TL.’lık kısmı ise dağıtılacak karın bir kısmının,

sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır.

Sermayenin ödendiğinin tespiti, sermaye düzeltilmesi olumlu farkının, iştirak hissesi satış kazancı istisna fonunun ve dağıtılacak karın bir kısmının sermayeye ilavesi, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na 13591 sicil numarası ile kayıtlı S.M.M.M Abdurrahman Erbay tarafından 2022 / 13591-ST-28 / 13591-ÖF-15 / 13591-OY-9 / 13591-SOF-1 sayılı raporları ile tespit edilmiştir.

Artırılan 5.370.300.-TL. sermayeyi temsilen eden (B) grubu 8. tertip nama yazılı hisse senetleri ihraç edilecektir. İhraç edilecek hisse senetleri ortaklara hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

Hisse senetlerini birleşik kupürler halinde bastırmaya yönetim kurulu yetkilidir.

 

VEKÂLETNAME

TÜRKSAN

 HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

                                                                                                                           A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ İÇİN

Türksan Holding Anonim Şirketi’nin 15 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 12.00 da Cihangir Mahallesi, E-5  Karayolu Üzeri, Beyaz Center No: 291/14 Avcılar-İstanbul adresinde bulunan Mira Palas Salonunda yapılacak olan (A) grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısında kendi görüşü doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ………………..…………………vekil tayin ediyorum.

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN;

a) Tertip Serisi                                           : ……………………………………………………………

b) Numarası                                               : ……………………………………………………………

c) Adet – Nominal değeri                          : …………………………………………………………….

d) Oy’da imtiyazı olup olmadığı               : ……………………………………………………………

e) Hamiline – Nama yazılı olduğu            : Nama yazılı

ORTAĞIN ADI VEYA ÜNVANI          : …………………………………………………………….

                                                                                                                                                                                                                      İMZASI