T Ü R K S A N

HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

ORTAKLARIMIZA DUYURU

 

Şirketimiz 2018 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere;  20 Kasım 2019 Çarşamba  günü saat 10:00 da   Cihangir Mahallesi,  E-5 Karayolu Üzeri,  Beyaz Center No: 291/14 Avcılar-İstanbul adresinde bulunan Mira Palas salonunda  yapılacaktır.

Finansal tablolar, yönetim kurulu ve denetçi raporları, toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımız vekâletnamelerini ilişikte örneği verilen forma göre hazırlamaları ve bu vekâletnameleri notere onaylattırdıktan sonra vekil tayin ettikleri kişiye vermeleri, ellerinde imza beyanı bulunan ortaklarımız ise bu beyannamenin fotokopisi ve hazırladıkları vekaleti, vekil tayin ettikleri kişiye vermeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

 

                                                                                                                                                               TÜRKSAN

HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

GÜNDEM :

  1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanına toplantı tutanağını tanzim ve

     imzalama yetkisi verilmesi

  2-Yönetim kurulu 2018 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

  3-Denetleme kurulu raporunun okunması,

  4-2018 yılı finansal tablolarının (bilanço ve gelir tablosunun) okunması, müzakeresi ve onaylanması,

  5-2018 yılı hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ayrı ayrı

     ibrasının görüşülmesi,

  6- 2018 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının yönetim kurulundan

     gelen şekliyle belirlenmesi,

  7-Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının ve denetçilere verilecek ücretlerin belirlenmesi,

  8-Yönetim kurulu üyelerine Türk  Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerindeki izinlerin

      görüşülmesi,

  9-Dilek ve temenniler.

10-Kapanış

 

Not: Şirketimiz ile ilgili son bilgileri www.turksanholding.com adlı web sitemizden takip edebilirsiniz.

 

VEKÂLETNAME

TÜRKSAN

                                                                                                                                         HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ                                

Türksan Holding Anonim Şirketi’nin 20 Kasım 2019 Çarşamba  günü saat 10:00 da Cihangir Mahallesi, E-5 Karayolu Üzeri, Beyaz Center No: 291/14 Avcılar-İstanbul adresinde bulunan Mira Palas salonunda yapılacak olan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı toplantısında kendi görüşü doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ………………..…………………vekil tayin ediyorum.

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN;

a) Tertip Serisi                                           : ……………………………………………………………

b) Numarası                                               : ……………………………………………………………

c) Adet – Nominal değeri                          : ……………………………………………………………

d) Oy’da imtiyazı olup olmadığı               : ……………………………………………………………

e) Hamiline – Nama yazılı olduğu            : Nama yazılı

ORTAĞIN ADI VEYA ÜNVANI          : …………………………………………………………….

 

                                                                                                                                                                                                                                      İMZASI

 

NOT: Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımız  vekâletnamelerini ilişikte örneği verilen forma göre hazırlamaları ve bu vekâletnameleri notere onaylattırdıktan sonra vekil tayin ettikleri kişiye vermeleri, ellerinde imza beyanı bulunan ortaklarımız ise bu beyannamenin fotokopisi ve hazırladıkları vekaleti, vekil tayin ettikleri kişiye vermeleri gerekmektedir.