T Ü R K S A N

HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

ORTAKLARIMIZA DUYURU

 

Şirketimiz 2022 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere; 07 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 10:30 da Cihangir Mahallesi, E-5 Karayolu Üzeri, Türksan Center No: 291/14 Avcılar-İstanbul adresinde bulunan Mira Palas salonunda yapılacaktır. 

Finansal tablolar ve yönetim kurulu raporları, toplantı tarihinden 15 gün önce yukarıda belirtilen adresteki Muhasebe Müdürlüğünde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımız vekâletnamelerini arkada sayfada örneği verilen forma göre hazırlamaları ve bu vekâletnameleri noterden onaylattırmaları gerekmektedir. Ortaklarımız bu şekilde genel kurulda temsil edilebileceklerdir.

Noterce imza onayı yapılmamış, ortaklıktaki hisse durumlarını göstermeyen vekâletnameler hükümsüzdür. Bu vekâletname sahipleri genel kurula katılamazlar.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

 

Gündem:

1) Açılış, saygı duruşu ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanına toplantı tutanağını tanzim ve  imzalama yetkisi verilmesi

2) Yönetim kurulu 2022 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi.

3) Denetleme kurulu raporu okunması

4) 2022 yılı finansal tablolarının (bilanço ve kâr/zarar hesapları) okunması müzakeresi ve onaylanması.

5) 2022 yılı hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi.

6) 2022 yılı karının dağıtımı konusunun görüşülmesi, karın dağıtılmasına karar verilmesi halinde, yönetim kurulundan gelen şekliyle dağıtımın belirlenmesi.

7) Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesinin görüşülmesi,

8) Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde ki iznin görüşülmesi.

9) Dilek ve temenniler.

10) Kapanış.

Not: Şirketimiz ile ilgili son bilgileri www.turksanholding.com adlı web sitemizden takip edebilirsiniz.

VEKÂLETNAME

TÜRKSAN

HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

                                   

Türksan Holding Anonim Şirketi’nin 07 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 10:30 da Cihangir Mahallesi, E-5 Karayolu Üzeri, Türksan Center No: 291/14 Avcılar-İstanbul adresinde bulunan Mira Palas salonunda yapılacak olan 2022  yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kendi görüşü doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ………………..…………………vekil tayin ediyorum.

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN;

a) Tertip Serisi                                                : ……………………………………………………………

b) Numarası                                                    : ……………………………………………………………

c) Adet – Nominal                                           : ……………………………………………………………

d) Oy’da imtiyazı olup olmadığı                       : ……………………………………………………………

e) Hamiline – Nama yazılı olup olmadığı          : ……………………………………………………………

 

ORTAĞIN ADI VEYA ÜNVANI                  : …………………………………………………………….

                                               İMZASI