T Ü R K S A N

HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

ORTAKLARIMIZA DUYURU

 

Şirketimiz 2023 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere; 03 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.30’da Cihangir Mahallesi, E-5 Karayolu Üzeri, Türksan Durağı, Türksan Center A Blok No:291/14 (Teras Kat)) Avcılar-İstanbul adresinde bulunan Mira Palas salonunda yapılacaktır. 

Finansal tablolar ve yönetim kurulu raporları, toplantı tarihinden 15 gün önce yukarıda belirtilen adresteki Muhasebe Müdürlüğünde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımız vekâletnamelerini arka sayfada örneği verilen forma göre hazırlamaları ve bu vekâletnameleri noterden onaylattırmaları gerekmektedir. Ortaklarımız bu şekilde genel kurulda temsil edilebileceklerdir.

Noterce imza onayı yapılmamış, ortaklıktaki hisse durumlarını göstermeyen vekâletnameler hükümsüzdür. Bu vekâletname sahipleri genel kurula katılamazlar.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

 

Gündem:

1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanına toplantı tutanağını tanzim ve

    imzalama yetkisi verilmesi

2) Yönetim kurulunun 2023 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi.

3) 2023 yılı hesap dönemi finansal tablolarının (bilanço ve kâr/zarar hesapları) ve denetleme kurulu raporunun  okunması müzakeresi ve onaylanması.

4) 2023 yılı hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve onaya sunulması.

5) Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin seçimi, üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, seçilen üyeler arasında görev taksimi yapılma ve şirketin temsil ve ilzam esaslarının belirlenmesi.

6) 2023 yılı karı konusunun görüşülmesi.

7) Yönetim kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının, denetçi ücretinin  belirlenmesi.

8) Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde ki iznin görüşülmesi.

9) Dilek ve temenniler.

10) Kapanış.

Not: Şirketimiz ile ilgili son bilgileri www.turksanholding.com adlı web sitemizden takip edebilirsiniz.

 

VEKÂLETNAME

 

TÜRKSAN

HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

                                    

Türksan Holding Anonim Şirketi’nin 03 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10:30 da Cihangir Mahallesi, E-5 Karayolu Üzeri, Türksan Durağı, Türksan Center A Blok No: 291/14 (Teras Kat) Avcılar-İstanbul adresinde bulunan Mira Palas salonunda yapılacak olan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kendi görüşü doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ………………..…………………vekil tayin ediyorum.

 

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN;

 

a) Tertip Serisi                                                : ……………………………………………………………

b) Numarası                                                    : ……………………………………………………………

c) Adet – Nominal                                           : ……………………………………………………………

.d) Oy’da imtiyazı olup olmadığı                       : ……………………………………………………………

e) Hamiline – Nama yazılı olup olmadığı          : ……………………………………………………………

ORTAĞIN ADI VEYA ÜNVANI                  : ………………………………………………………..............

 

                                                                                                                                                                                                         İMZASI