TÜRKSAN

HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

GENEL KURULU’NA

DENETLEME KURULU RAPORU

 

Ortaklığın Ünvanı                                                       :Türksan Holding Anonim Şirketi

Merkezi                                                                        :İstanbul

Sermayesi                                                                  :6.318.000,00 TL

Faaliyet Konusu                                                         :Sanayi ve Ticaret Şirketlerine İştirak

Denetçi veya denetçilerin adı ve Soyadı                :Atilla SÖNMEZGÜL - Haşim ŞENOĞLU -   

                                                                                                    Volkan UZUNOĞLU

Görev süreleri, ortak olup olmadıkları                    Görev Süreleri Üç Yıldır.

                                                                                        Her üç denetçi şirket ortağı değildir.

Katılının yönetim kurulu toplantıları                          :Beş yönetim kurulu toplantısına

Ve yapılan denetleme kurulu toplantıları                   katılınmıştır.

sayısı

 

Ortak hesapları, defter ve belgeleri                             :27.02.2017, 28.04.2017, 31.07.2017

üzerinde yapılan incelemenin kapsamı,                     30.10.2017, 29.12.2017 tarihlerinde

hangi tarihlerde inceleme yapıldığı                             kanuni defterler ve diğer belgeler kontrol

ve varılan sonuç                                                               edilmiştir.

                                                                                          Tutulan kayıtların kanun ve esas sözleşme

                                                                                           hükümleri ile genel muhasebe kurallarına

                                                                                           uygun olduğu görülmüştür.

Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri                  :Ortaklık, veznesi yıl içinde muayyen

hükmü gereğince ortaklık veznesinde                         zamanlarda beş defa sayılmış, sayım

yapılan sayımların sayı ve sonuçları                           neticesindeki mevcutların kayıtlara

                                                                                            uygun olduğu görülmüştür.

 

Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri                  :Yapılan kontrollerde kayıtların maddi mevcutlar

hükmü  gereğince yapılan inceleme                           ve kıymetli evrak mevcudu ile mutabık

tarihleri ve sonuçları                                                       bulunduğu görülmüştür.                                                                                 

İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar,                          :Kurulumuza herhangi bir şikayet intikal

bunlar hakkında yapılan incelemeler                        etmemiştir.

 

Türksan Holding Anonim Şirketi’nin 01.01.2017 – 31.12.2017 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, Ortaklığın esas sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.

Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz 31.12.2017 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu, 01.01.2017 – 31.12.2017 dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır.

Bilânçonun ve gelir tablosunun onaylanmasını ve yönetim kurulu’nun aklanmasını oylarınıza arz ederiz.

 

Saygılarımızla,

DENETLEME KURULU

                                                                                                      Atilla SÖNMEZGÜL                                                Haşim ŞENOĞLU        

                                                              

                                                                                                                                      Volkan UZUNOĞLU